V případě, že chcete zboží vrátit, napište nám na info@eccentricenergy.cz a my vás obratem kontaktujeme s instrukcemi. Do předmětu zprávy uveďte číslo objednávky. Děkujeme

VI. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1. Kupující mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni [i] kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba [jiná než dopravce] převezme Zboží nebo [ii] v případě uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba [jiná než dopravce] převezme poslední dodávku Zboží nebo [iii] u Smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky Zboží [tj. i u smlouvy dle čl. 3 odst. 3 OP], ode dne převzetí první dodávky Zboží. Odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoliv sankce ze strany Prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Takto nelze odstoupit zejména od Smlouvy, jejímž předmětem je Zboží, které podléhá rychlé zkáze anebo Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Prodávající v tomto kontextu upozorňuje Kupujícího, že otevření plechovky obsahující nápoj „drip“ bude Prodávajícím vždy považováno za vynětí z obalu, které z hygienických důvodů neumožňuje tento typ Zboží vrátit.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání [například e-mailem zaslaným na adresu info@eccentricenergy.cz].

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty [viz odst. 1 tohoto článku].

4. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání [kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím]. Pro vrácení plateb bude zpravidla použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, s výjimkou plateb pomocí kryptoměn. U objednávek, které Kupující zaplatil pomocí kryptoměny proběhne vrácení platby bankovním převodem v CZK pro české objednávky a v EUR pro zahraniční objednávky. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady.

5. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že Zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

6. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu na adresu Francouzská 92, 101 00, Praha 1; tel: +420 732 755 679.Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.

7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.  Pokud toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, maximální náklady na jeho vrácení jsou Prodávajícím odhadovány na částku, která je u daného Zboží uvedena v E-shopu jako cena dopravy Zboží v případě, že je Zboží zasíláno Kupujícímu.

8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

9. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit mj. v případě, že Zboží není dostupné [např. není na skladě]. Pokud již Kupující zaplatil cenu Zboží a Prodávající odstoupí od Smlouvy, tato cena mu bude vrácena.