I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky [dále jen „OP“] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany společnosti DRIP.habit, s.r.o., sídlem Brozánky 74, 276 01 Hořín – Brozánky, IČ: 19896981, tel.: +420 737 256 946, e-mail: email tedy všude info@driphabit.co [dále jen „Prodávající“], fyzickým či právnickým osobám [dále jen „Kupující“]. Za Kupujícího se pro účely OP považuje i osoba, která si vytvoří uživatelský účet na internetové adrese www.driphabit.co [dále také jen „E-shop“] nebo požádá o zasílání obchodních sdělení, aniž by si objednala jakékoli zboží. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany“, popř. „Strany“, a jednotlivě „Strana“ či „Smluvní strana“.

2. Zbožím se rozumí, nevyplývá-li z OP jinak, Kupujícím v objednávce zvolené množství nealkoholického nápoje s vysokým obsahem kofeinu „drip“ [dále jen „Zboží“]. Bližší charakteristika Zboží je uvedena v E-shopu.

3. Smluvní vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou Smlouvou, OP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „OZ“], a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“]. Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se nebude aplikovat Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží [tzv. „Vídeňská úmluva“], pokud by se jinak měla aplikovat.

4. OP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží [dále také jen „Smlouva“].

5. Odesláním objednávky nebo vytvořením dále specifikovaného uživatelského účtu v E-shopu Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP a s uvedenými podmínkami souhlasí. OP jsou závazné pouze pro prodej Zboží spotřebitelům.

6. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop [včetně fotografií nabízeného Zboží] jsou chráněny autorským právem a není možné je bez souhlasu Prodávajícího kopírovat, upravovat, stahovat, zveřejňovat apod. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop. Kupující se dále zavazuje nezneužít E-shop k jakémukoli protiprávnímu jednání, nevyužívat k přístupu a užívání E-shopu tzv. roboty, „spidery“ nebo jiné automatické prostředky, vyjma indexování vyhledávačů.

II. Uzavření Smlouvy

1. Nabídka Zboží v E-shopu je nabídkou na uzavření Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 OZ, avšak s výhradami vyplývajícími z uvedeného ustanovení. Obsahuje-li nabídka Zboží v E-shopu zjevné chyby, není možné na jejím základě Smlouvu uzavřít, a to i když byla objednávka Kupujícího Prodávajícím potvrzena.

2. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího doručené Prodávajícímu. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje: (a) identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště nebo jiná doručovací adresa, liší-li se od adresy bydliště, emailová adresa a kontaktní telefonní číslo; (b) Zboží; (c) cenu Zboží dle cen Prodávajícího, které jsou zveřejněny v E-shopu (vyplní automaticky E-shop); (d) volbu způsobu dodání včetně akceptace nákladů na dodání; (e) volbu způsobu úhrady kupní ceny včetně akceptace souvisejících nákladů. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání Zboží.

3. Před zasláním objednávky Prodávajícímu, je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na „tlačítko Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

4. Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu neprodleně potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

III. Dodání zboží

1. Prodávající dodá Zboží do místa bydliště Kupujícího nebo do jiného místa uvedeného Kupujícím v objednávce, které se však musí nacházet ve státě, do kterého Prodávající doručuje. Státy, do kterých Prodávající doručuje, je možné zjistit při vyplňování objednávky.

2. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího a zvolenou adresou doručení. Kupující bere na vědomí, že dodací doby počínají běžet:

a) ode dne uzavření Smlouvy v případě, že Kupující zvolí jako způsob úhrady kupní ceny Zboží [včetně ceny dopravy] platbu na dobírku, přičemž Zboží je odesláno na adresu místa dodání zpravidla první pracovní den po uzavření Smlouvy; možnost zvolit platbu na dobírku platí jen pro některé státy, do nichž Prodávající doručuje; nebo

b) ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny [včetně ceny dopravy] na bankovní účet Prodávajícího v případě, že Kupující zvolí jako způsob úhrady kupní ceny Zboží platbu předem [dle možností E-shopu], přičemž Zboží je odesláno na adresu místa dodání zpravidla první pracovní den po připsání těchto prostředků na účet Prodávajícího.

Konkrétní doba dodání [od odeslání po doručení] se pak řídí přepravními podmínkami příslušného přepravce a je závislá i na zvoleném místě dodání. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí [vyšší moci], přičemž o těchto skutečnostech se zavazuje Kupujícího bezodkladně informovat některým z prostředků komunikace na dálku.

3. Kupující má právo zvolit jeden ze způsobů dopravy

a) na adresu určenou Kupujícím v objednávce,

b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil,

c) osobně vyzvednout na adrese Francouzská 92, 101 00, Praha 1; tel: +420 732 755 679.

4. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu včetně ceny dopravy a případné dobírky.

5. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem pověřené osoby. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti předávající osoby prohlédnout neporušenost balení [zásilky], přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží Kupující stvrzuje, že obal zásilky, jakož i Zboží samotné, nebylo poškozeno. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách, a to např. zasláním informace na e-mail info@driphabit.co.

6. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím.

7. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.

8. Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a cena dopravy.

IV. Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena v E-shopu. Kupní cena Zboží je uváděna v CZK včetně DPH pro české objednávky a v EUR včetně DPH pro zahraniční objednávky. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy a případně i dobírku.

2. Změny cen Zboží nebo dopravy jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno nebo nestanoví-li právní předpisy [např. v případě změny sazby DPH] jinak.

3. Je-li uzavřena Smlouva s opakující se dodávkou Zboží, Prodávající bude o každé změně ceny Zboží a ceny dopravy Kupujícího informovat e-mailem alespoň 30 dnů před takovou změnou, aby Kupující mohl včas na oznámenou změnu reagovat a případně i ukončit Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží. V případě, že Kupující neodmítne změnu ceny nejpozději do 24 hodin před expedicí dalšího Zboží, změna ceny nabude vůči němu účinnosti. Jestliže změnu ve stanoveném termínu odmítne, Smlouva s opakující se dodávkou Zboží ke dni odmítnutí zaniká.

4. Úhrada kupní ceny [včetně ceny dopravy] může být realizována

a) bezhotovostně platební kartou,

b) bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího, č.ú.: 2301841988/2010, IBAN: CZ87 2010 0000 0023 0184 1988, SWIFT: FIOBCZPPXXX vedeným u Fio banky.

5. Kupující, který uzavře Smlouvu s opakující se dodávkou Zboží, uhradí kupní cenu Zboží za první dodávku předem prostřednictvím kreditní/debetní karty či případně jiným způsobem, který E-shop umožní. Cena za další dodávky Zboží bude předem hrazena stejným způsobem v následujícím měsíci vždy ke dni, který se číslem shoduje se dnem první úhrady kupní ceny dle Smlouvy s opakující se dodávkou Zboží. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo svátek, k úhradě kupní ceny dojde v nejblíže následujícím pracovním dni. Pokud takový den v daném měsíci neexistuje, dojde k úhradě poslední den daného kalendářního měsíce. Nebude-li kupní cena Zboží uhrazena, Smlouva s opakující se dodávkou Zboží zaniká a Zboží nebude dále dodáváno.

V. Práva z vadného plnění

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Zboží užívat, má Kupující u takového Zboží po stanovenou dobu práva jako při záruce za jakost [§ 2165 odst. 2 OZ ve spojení s ustanovením § 2113 až 2117 OZ]. Předchozí text tohoto odstavce se nepoužije

a) u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím,

d) vyplývá-li to z povahy Zboží.

2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme,

a) má Zboží vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. U Zboží je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti na jeho obale.

4. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.

5. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost nejsou tímto odstavcem dotčeny.

6. Kupující je povinen případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího, a to neprodleně po jejich zjištění. Kupující může reklamaci uplatnit také zasláním oznámení na adresu Revoluční 1403/28, 110 00, Praha 1; tel: +420 732 755 679.

7. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,

b) na odstranění vady opravou Zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

9. Kupující má právo požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může dotčený Kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v reklamaci.

10. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

11. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

12. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že toto má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

13. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající [příp. jiný určený subjekt] v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i datum způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání [byla-li provedena], případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

14. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

15. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa dodání.

16. Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy [ustanovení následujícího článku OP tímto není dotčeno], ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,

b) použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

17. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. K účinkům podle tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce Prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době odevzdání Zboží věděl nebo musel vědět.

18. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace.

19. Adresa pro případné vrácení Zboží je Francouzská 92, 101 00, Praha 1; tel: +420 732 755 679. Vrácení Zboží tzv. „na dobírku“ není možné.

20. Není-li pro případy, kdy to právní předpisy umožňují, v těchto OP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění [reklamaci] příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ, ustanovení § 2165 – 2174 OZ a dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

VI. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1. Kupující mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni [i] kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba [jiná než dopravce] převezme Zboží nebo [ii] v případě uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba [jiná než dopravce] převezme poslední dodávku Zboží nebo [iii] u Smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky Zboží [tj. i u smlouvy dle čl. 3 odst. 3 OP], ode dne převzetí první dodávky Zboží. Odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoliv sankce ze strany Prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ. Takto nelze odstoupit zejména od Smlouvy, jejímž předmětem je Zboží, které podléhá rychlé zkáze anebo Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Prodávající v tomto kontextu upozorňuje Kupujícího, že otevření plechovky obsahující nápoj „drip“ bude Prodávajícím vždy považováno za vynětí z obalu, které z hygienických důvodů neumožňuje tento typ Zboží vrátit.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání [například e-mailem zaslaným na adresu info@driphabit.co].

3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty [viz odst. 1 tohoto článku].

4. Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání [kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím]. Pro vrácení plateb bude zpravidla použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, s výjimkou plateb pomocí kryptoměn. U objednávek, které Kupující zaplatil pomocí kryptoměny proběhne vrácení platby bankovním převodem v CZK pro české objednávky a v EUR pro zahraniční objednávky. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady.

5. Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že Zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

6. Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu na adresu Francouzská 92, 101 00, Praha 1; tel: +420 732 755 679. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.

7. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.  Pokud toto Zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, maximální náklady na jeho vrácení jsou Prodávajícím odhadovány na částku, která je u daného Zboží uvedena v E-shopu jako cena dopravy Zboží v případě, že je Zboží zasíláno Kupujícímu.

8. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

9. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit mj. v případě, že Zboží není dostupné [např. není na skladě]. Pokud již Kupující zaplatil cenu Zboží a Prodávající odstoupí od Smlouvy, tato cena mu bude vrácena.