VII. Ochrana osobních údajů a cookies

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady [EU] č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] – [dále jen „GDPR”] a dále ostatními relevantními právními předpisy.

2. Kupující bere na vědomí, že společnost Never chase a.s., sídlem Revoluční 1403/28, 110 00, Praha 1, IČ: 09357599, tel.: +420 732 755 679, e-mail: info@eccentricenergy.cz [dále jen „Prodávající“], coby správce, bude na právním základě dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR zpracovávat jeho osobní údaje pro:

a) účely splnění Smlouvy,

b) účely plnění právních povinností [zejména účetních a daňových],

c) pro účely oprávněných zájmů Prodávajícího spočívajících v posouzení oprávněnosti Kupujícím vznesených nároků, v obraně proti neoprávněně vzneseným nárokům Kupujícího, ve zlepšování a ochraně Zboží, v možnosti dohledat zákazníky s ohledem na druh Zboží, v analýze příslušného trhu [včetně statistik] a v organizování věrnostních programů.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající, coby správce, bude na právním základě dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlasu Kupujícího – zpracovávat jeho osobní údaje pro:

a) účely zřízení a následného umožnění užívání Uživatelského účtu,

b) účely zasílání obchodních sdělení [newsletterů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které Prodávající nabízí],

c) nabízení individuálních akcí a poskytování individuálních bonusů [odměn],

d) účely PR, marketingu či propagace značky drip.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle předchozího odstavce OP lze kdykoli odvolat např. zasláním e-mailu na adresu info@eccentricenergy.cz Prodávajícímu, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním.

5. Kupující bere na vědomí, že pokud odešle recenzi k produktu drip, vyjadřuje tím souhlas s jejím zveřejněním na webových stránkách eccentricenergy.cz, na sociálních sítích, v reklamních a dalších marketingových materiálech spjatých s prezentací značky drip. Použito bude jméno či nick Kupujícího, pod kterým recenzi odešle, a text samotné recenze. Pokud si Kupující nepřeje, aby recenze byla nadále zveřejněna nebo použita pro marketingové účely, může své rozhodnutí zaslat na e-mailovou adresu info@eccentricenergy.cz. Kupující bere na vědomí, že po zveřejnění marketingového materiálu, a u některých druhů již po jeho vypracování, nebude možné jeho osobní údaje [recenzi a údaje o jejím autorovi] z materiálu odstranit.

6. Kupující bere na vědomí, že je povinen informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, aby mohl Prodávající dostát své povinnosti zpracovávat přesné osobní údaje.

7. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů Kupujícího třetí osobu; mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro E-shop, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní E-shopu.

8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. Osobní údaje zpracovávané pro účely dle odst. 2 tohoto článku budou zpracovávány alespoň po dobu 10 let [přesná doba závisí na aktuálních právních předpisech, které např. ukládají povinnost archivovat vydané faktury po stanovenou dobu] ode dne dodání Zboží Kupujícímu. Osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu budou zpracovávány do doby jeho odvolání Kupujícím. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo manuálně v tištěné podobě.

9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

10. Prodávající nebude předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím, nicméně u některých souborů cookies [viz dále] může docházet k předání těchto souborů na serverová úložiště v USA. K předání však dojde pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF. Společnost Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zpracovává cookies v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů dostupnými zde. Společnost Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, zpracovává cookies v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů dostupnými zde. Soubory Facebook Pixel jsou zpracovány společností Facebooc Inc. v souladu s GDPR [více zde].

11. Kupující má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

12. Kupující má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů [www.uoou.cz].

13. Poskytnutí údajů pro účely uvedené v odst. 2 těchto OP je zákonným požadavkem, tudíž Kupující má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by Prodávající nemohl Smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající; poskytnutí osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je dobrovolné, tj. Kupující nemá povinnost je poskytnout, pokud nechce těchto možností využít.

14. Nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

15. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající je povinen mu tuto informaci předat.

16. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

17. Kupující má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:

právo na omezení zpracování;

právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.

18. E-shop využívá cookies. Pokud Kupující neumožní ve svém prohlížeči používání cookies, některé funkce E-shopu nemusí fungovat správně, což může znepříjemnit Kupujícímu nákup a prohlížení obsahu E-shopu.

19. E-shop využívá cookies zejména pro:

pomoc při zapamatování a zpracování položek v nákupním košíku;

sestavování souhrnných údajů o provozu E-shopu s cílem zlepšit jeho fungování do budoucna.

20. E-shop používá Google Analytics, shromažďuje a ukládá některá data automaticky. Jedná se o IP adresu, typ internetového prohlížeče, operační systém, časové značky a clickstream data. Tato data, která neidentifikují konkrétní osobu, Prodávající používá pro analýzu trendů, úpravu E-shopu, sledování pohybů na E-shopu, a shromažďování demografických informací o celkové uživatelské základně E-shopu.

21. Prodávající respektuje, jsou-li nastaveny tzv. „Do Not Track Signals“. E-shop umožňuje sledování chování třetích stran.

VIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Prodávající informuje Kupujícího, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze Smluv uzavřených s Prodávajícím je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 [www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz]. Nepodaří-li se spor vyřešit dohodou Smluvních stran, může se Kupující na uvedený subjekt obrátit.

2. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu není pro Kupujícího zpoplatněna, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá Strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

3. Mimosoudní řešení sporu se řídí ustanovením § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu stanoví ustanovení § 20n Zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu [např. od okamžiku první reklamace Zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením].

4. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Ostatní ustanovení

1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce nebo anglickém jazyce [podle Kupujícím zvolené jazykové verzi E-shopu], přičemž Smlouva je uzavřena pouze v elektronické podobě; Smlouva je Prodávajícím archivována a může být Kupujícímu na žádost zpřístupněna. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění OP je vždy zveřejněno v E-shopu.

2. Kupující bere na vědomí, že pro uzavření Smlouvy je nezbytné použití komunikačních prostředků na dálku. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

3. Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.

X. Závěrečná ustanovení

1. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání.

2. Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto OP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

3. Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

4. Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 6. 2022

Never chase a.s.

VYJÁDŘENÍ O SOUBORECH COOKIES

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytl/a nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookie na našich webových stránkách.

Zjistěte v našich zásadách ochrany osobních údajů více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Váš souhlas se týká následujících domén: www.eccentricenergy.cz